Firmy i marki, które publikowały moje produkcje

Miejsca, w których wyświetlano moje filmy dokumentalne

Kongresy – obsługa medialna, studio, nagrania

* Podwykonawcy z reguły są niewidoczni, a sukces produkcji przypisuje sobie zazwyczaj firma rozliczająca się z płatnikiem. Zazwyczaj pracowałem jako podwykonawca. Loga firm, instytucji, czy marek umieszczam wtedy, gdy procentowy udział mojego wkładu w projekcie był w zakresie 50-100% konkretnego dzieła.

W dziale „portfolio” wskazuję przy produkcjach, które z prac wykonywałem np. zdjęcia, montaż, scenariusz i kto był zleceniodawcą. 

Art. 16. Autorskie prawa osobisteDz.U.2018.0.1191 t.j. – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:
1) autorstwa utworu;, 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;

Odbiorcy (*Klienci)admin